O Centrum

O Centrum
Foto: ACK Cyfronet AGH

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH powstało ponad 40 lat temu. Podwaliny Centrum dało Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, które wystąpiło w roku 1971 z wnioskiem do władz państwowych o zakupienie nowoczesnego, dużego i wielodostępowego komputera dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego i utworzenie międzyuczelnianego centrum komputerowego. Formalnie Centrum zostało powołane 23 marca 1973 roku przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki pod nazwą Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW. Pod tą nazwą Centrum funkcjonowało do roku 1992, kiedy to zostało przemianowane na Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET-KRAKÓW. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w grudniu 1998 roku. ACK CYFRONET-KRAKÓW przekształcono w Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK CYFRONET AGH). Centrum, będące po dzień dzisiejszy organizacyjnie i finansowo autonomiczną jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jest obecnie jednym z największych centrów superkomputerowych i sieciowych w Polsce.

Działalność Centrum

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH jest ustanowioną przez KBN krajową jednostką wiodącą w zakresie eksploatacji i rozbudowy bazy sprzętowej komputerów dużej mocy (KDM) oraz miejskiej i akademickiej sieci komputerowej (MAN). Działalność Centrum obejmuje:

Zadania i misja ACK Cyfronet AGH

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH od 1999 roku jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od utworzenia w 1973 roku najważniejszym zadaniem Cyfronetu jest udostępnianie usług teleinformatycznych i obliczeniowych dla całego środowiska naukowego Krakowa i województwa małopolskiego. Centrum pełni także rolę administratora Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie i jest ważnym węzłem sieci PIONIER. Do zadań Centrum należy:

 • udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług informatycznych podmiotom realizującym badania naukowe oraz jednostkom edukacyjnym,
 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, głównie w zakresie komputerów dużej mocy, sieci komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych,
 • działania na rzecz realizacji celów i programów państwa zawartych w założeniach resortów odpowiedzialnych za naukę i edukację w dziedzinie wykorzystania nowych technik i technologii informatycznych w nauce, edukacji, zarządzaniu i gospodarce,
 • budowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej eksploatowanej przez Centrum,
 • prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii mogących znaleźć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury informatycznej,
 • doradztwo, ekspertyzy, szkolenia i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie informatyki, sieci komputerowych, komputerów dużej mocy i usług informatycznych,
 • wyszukiwanie, ocena i promocja nowych rozwiązań w zakresie swojego działania, w celu ich wykorzystania w sferze nauki, edukacji, administracji, gospodarki i zarządzania,
 • udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług wykorzystujących potencjał Centrum podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem lub wykorzystaniem, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zezwoleniami i koncesjami.

Kamienie milowe

Realizując zadania, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH wypracowało szereg osiągnięć. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej:

2017

 • Dalszy dynamiczny rozwój, w tym powstanie 6 nowych laboratoriów.
 • Klaster Prometheus po raz 6-ty na liście TOP500 i zajmuje wysokie 77 miejsce (edycja listopadowa).
 • Klaster Prometheus po raz 5-ty na liście TOP500 i zajmuje wysokie 71 miejsce (edycja czerwcowa).

2016

 • Klaster Prometheus po raz 4-ty na liście TOP500 i zajmuje wysokie 59 miejsce (edycja listopadowa).
 • Klaster Prometheus po raz 3-ci na liście TOP500 i zajmuje wysokie 48 miejsce (edycja czerwcowa).

2015

 • Oddanie do użytku nowego, zapasowego centrum danych.
 • Klaster Prometheus po raz 2-gi na liście TOP500 i zajmuje wysokie 38 miejsce (edycja listopadowa).
 • Klaster Zeus po raz 12-ty znalazł się wśród najszybszych komputerów na liście TOP500 (edycja listopadowa) na 386 miejscu.
 • Klaster Prometheus po raz 1-szy na liście TOP500 i zajmuje wysokie 49 miejsce (edycja lipcowa).
 • Klaster Zeus po raz 11-ty znalazł się wśród najszybszych komputerów na liście TOP500 (edycja lipcowa) na 269 miejscu.
 • Uruchomienie komputera Prometheus.

2014

2013

 • Klaster Zeus po raz 8-my na liście TOP500 i zajmuje wysokie 145 miejsce (edycja listopadowa).
 • Klaster Zeus po raz 7-my znalazł się wśród najszybszych komputerów na liście TOP500 (edycja czerwcowa) na 113 miejscu.
 • Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową halę maszyn.
 • Rozpoczęcie budowy nowej hali komputerowej ACK CYFRONET AGH.

2012

Więcej...