ACK-DA-ZP-28-6/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZOWANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSOPLOATACYJNYCH DLA ACK CYFRONET AGH

Kraków, dnia 12-03-2007