ACK-DA-ZP-5000-5/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 200000 euro)

Rozbudowa klastra obliczeniowego oraz dostawa serwerów